බලන්ගොඩින් බෝම්බ දෙකක් හමුවේ..

බලන්ගොඩ වෙළිඔය හරහා හමිබෙගමුව මාර්ගයේ හමිබෙගමුව ප්‍රදේශයේ මාර්ගය යෙන් මදක් දුරින් ඉඩමක තිබි අත් බෝමිබ දෙකක් 27 දා හමුවු බලන්ගොඩ පොලිසිය පවසයි.

මාර්ගය ආසනයේ තිබෙන ඉඩමක් එළිපෙහෙළි කිරිමෙිදි මෙම අත් බෝම්බ දෙක දැක එම ප්‍රදේශවාසින් හමිබෙගමුව පොලිසියට දන්වා ඇත.

එම අත් බෝම්බ දෙකක කවුරැත් හෝ එම ස්ථානයට ගෙනවිත් දමන්නට ඇති බවට පොලිසිය සැක පල කරයි.

මෙ සමිබන්දයෙන් හමිබෙගමුව පොලිසියේ නිළධාරීන් එම ස්ථානයය පරික්ෂා කර තිබෙන අතර සිද්ධිය සමිබන්දයෙන් හමිබෙගමුව පොලිසිය වැඩිදුර පරික්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *