මාතර ගමකින් මංගලගේ නම හැලෙයි

මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයාගේ නමින් මාතර ප්‍රදේශයේ නම් කර තිබෙනා ගම්මානයක නම වෙනස් කිරීමට වූ යෝජනාවක් අද දින (11) කිරින්ද ප්‍රදේශිය සභාවේදි වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වී තිබේ.

ඒ එම ගම්මානයේ ජීවත් වන ජනතාව විසින් සිය අත්සන් යොදා ප්‍රාදේශීය සභාවට ලබා දුන් පෙත්සමකට අනුවය.
 
මාතර, කිරින්ද, පුහුල්වැල් ප්‍රදේශයේ ගම්මානයක් දැනට “මංගල සමරවීර පෙදෙස“ යනුවෙන්  ලියාපදිංචිව ඇති නම වෙනස් කර ගැනීම සඳහා කිරින්ද ප්‍රදේශිය සභාව වෙත මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වී තිබුණි.

එම යෝජනාවට සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 7ක් ලැබී ඇති අතර විපක්ෂව ඡන්ද 4ක් ලැබී තිබෙනා බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව අදාළ යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වූ අතර මේ පිළිබඳව කිරින්ද ප්‍රදේශිය සභා සභාපතිවරයා අණ්ඩුකාරවරයා දැනුවත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

මෙම ගම්මානයේ ගම්වාසීන් විසින් “මංගල සමරවීර පෙදෙස“ යන නාමය ඉවත් කර දෙන ලෙස ඉල්ලා කිරින්ද ප්‍රදේශිය සභාව වෙත යොමු කළ එම පෙත්සමකට ගම්වාසීන් 110ක් පමණ අත්සන් තබා තිබීම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *