45 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල – 2019 රගර් හා පිහිණුම් තරග (කාන්තා/පිරිමි)

විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 45 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ රගර් හා පිහිණුම් තරග (කාන්තා/පිරිමි)  පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

ඒ අනුව 

(01) රගර් තරග සමාරම්භක උළෙල 2019.07.06 වන දින පෙ.ව.9.00 ට කොළඹ 07, තුරග තරග පිටියේදී පැවැත්වේ. එහි තිළිණ හා කුසලාන ප්‍රදානය 2019.07.07 වන දින ප.ව.4.00 ට පැවැත්වේ.

(02) පිහිණුම් තරග සමාරම්භක උළෙල 2019.07.06.වන දින පෙ.ව.9.00 ට සුගතදාස ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ පිහිණුම් තටාංගනයේදී පැවැත්වේ. එහි තිළිණ හා කුසලාන ප්‍රදානෝත්සවය 2019.07.07 වන දින ප.ව.4.00 ට පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *